Strona główna

 

DRODZY RODZICE

 

PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU PROJEKT GRANTOWY

POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA 

, KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE :

Dla rodziców 

 

 

Przypominamy, że dnia 31.08.2020 r.  żłobek jest nieczynny.

 

 

         Żłobek czynny jest od godz. 6.00 do godz. 16.30

 

 

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną covid -19 i wytyczne GIS :

 

 

Rodzice, którzy nie złożyli deklaracji/oświadczenia woli o posłaniu dziecka do żłobka w czasie trwania

epidemii, zobowiązani są do dostarczenia wypełnionego druku w pierwszym dniu pobytu dziecka w żłobku.

 

Deklarację/oświadczenie ( wniosek) znajduje się w  Rekrutacja  na samym dole plik do pobrania.

 

Rodziców prosimy o przyprowadzanie dzieci do drzwi głównych przedszkola z zachowaniem dystansu społecznego. Dzieci będą przyjmowane przez pracownika przedszkola, żłobka i odsyłane do swoich sal. Natomiast rodzice dzieci, które przychodzą po raz pierwszy do żłobka w ramach adaptacji  mogą wprowadzić dziecko do sali przestrzegając zasad bezpieczeństwa ( w maseczce,rękawiczkach zachowując dozwolony odstęp 1,5 m od pracowników i innych dzieci.

Placówka będzie funkcjonowała zgodnie z wewnętrznymi , w procedurami bezpieczeństwa, opracowanymi na podstawie

wytycznych GIS.

 
 
 
Lista dzieci przyjętych do Żłobka Miejskiego w Miedzyzdrojach na rok 2020/21 znajduje się  w   Rekrutacja   na samym dole.
 

 

 

 

 

 UWAGA ❗️❗️❗️ BARDZO WAŻNA INFORMACJA ❗️❗️❗️

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie
 

 

Sprawa dotyczy bezpieczeństwa i zdrowia Waszych dzieci, dlatego mamy do Was bardzo ważną prośbę. Prosimy o to, aby w godzinach  kiedy Wasze dziecko przebywa w żłobku, byli Państwo dostępni pod telefonem. Kontakt między nami musi być stały i natychmiastowy jeśli wymaga tego sytuacja.

 

W związku z panującą na świecie pandemią jest to szczególnie ważne.

 

* Jeśli dziecko podczas pobytu w placówce wykazuje objawy choroby - gorączka, kaszel, katar, duszności, złe samopoczucie - NATYCHMIAST kontaktujemy się z Państwem i wymagamy, aby dziecko w jak najszybszym czasie zostało odebrane ze żłobka.

 

* W czasie kiedy będziemy na Państwa oczekiwać, dziecko będzie przebywało w osobnym pomieszczeniu, odizolowane od reszty grupy.

 

* Jeśli nie będzie odpowiedzi z Państwa strony po maksymalnie dwóch próbach połączenia, do dziecka zostanie wezwana karetka pogotowia.

 

* Jeżeli wykonują Państwo pracę, która nie pozwala na korzystanie z telefonu, konieczne jest podanie numeru kontaktowego do Państwa pracodawcy, który będzie w stanie poinformować rodzica/opiekuna o stanie zdrowia dziecka. Prosimy, aby numer został przekazany opiekunowi dyżurnemu przy najbliższej wizycie w żłobku.

 

Staramy się zapewnić jak największy komfort i bezpieczeństwo w obecnej sytuacji, dlatego też współpraca między nami jest tak ważna.

 

Życzymy miłego dnia!

 

 

 

 Szanowni Rodzice i Opiekunowie 

 

Informuje, że Żłobek Miejski w Międzyzdrojach zostanie otwarty od 19 maja 2020 

z możliwością zmiany terminu.

Termin rozpoczęcia zajęć będzie uzależniony od osiągnięcia  przez placówkę pełnej gotowości do przyjęcia dzieci pod względem sanitarnym i organizacyjnym zgodnie z wytycznymi GIS oraz MEN. 

Żłobek będzie otwarty dla dzieci, których rodzice w czasie trwania pandemii pracują zawodowo i nie mają możliwości w zadeklarowanych godzinach pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem . 

Osoby, które chcą skorzystać z organizowanych w naszej placówce zajęć opiekuńczych dla dzieci, powinny przesłać drogą elektroniczną na adres: pmmiedzyzdroje@wp.pl , wypełnioną deklarację/oświadczenie o woli posłania dziecka do żłobka, stanowiącą jednocześnie wniosek o przyjęcie dziecka do grupy w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy żłobka. 

Wnioski przyjmowane będą od 13.05.2020 r. 

O zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia opiekuńcze rodzic zostanie powiadomiony drogą mailową. Oryginał wypełnionej deklaracji/oświadczenia rodzic zakwalifikowanego dziecka zobowiązany jest dostarczyć do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka w żłobku. 

 

Wniosek do pobrania znajduję się w zakładce Rekruracja lub pod adresem https://zlobekmiedzyzdroje.szkolnastrona.pl/p,3,rekrutacja na dole strony.

 

Wiosna

Dzisiaj na tablicy

UCHWAŁA NR XXI/234/20 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XV/157/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Międzyzdrojach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.z 2019 roku poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), oraz art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 326), w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) oraz Komunikatem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/157/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Międzyzdrojach dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, nie pobiera się opłaty w okresie niemożliwości funkcjonowania żłobka z przyczyn wywołanych okolicznościami, za które nie ponosi odpowiedzialności jej organ prowadzący.

2. Przyczynami, o których mowa w ust. 1, są:

1) katastrofy naturalne,

2) epidemie lub realne zagrożenie ich wystąpienia,

3) stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, określone odrębnymi przepisami,

4) stan nadzwyczajny lub realne zagrożenie jego wystąpienia,

5) zdarzenie losowe, jeśli odrębne przepisy prawa lub zarządzenie organu prowadzącego powodują zawieszenie działalności żłobka w okresie funkcjonowania tego zdarzenia.

3. Jeśli okres, o którym mowa w ust. 1, trwa przez cały miesiąc kalendarzowy, nie pobiera się 100% opłaty.

4. Jeśli okres, o którym mowa w ust. 1, trwa przez część miesiąca kalendarzowego, nie pobiera się opłaty w części stanowiącej iloczyn wysokości opłaty oraz ułamka, w którym licznik stanowi liczba dni przypadających na okres, o którym mowa w ust. 1, a mianownik stanowi liczba dni danego miesiąca kalendarzowego.

5. Kwota opłaty ustalona w sposób określony w ust. 4 podlega zaokrągleniu w górę do pełnego złotego.”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.